Connect with us

การกักกัน

ชาวโรงแรมเฮ! อนุญาตให้เปิดบริการในส่วนที่พักและห้องอาหารได้

Samui Times Editor

Published

on

ชาวโรงแรมเฮ! อนุญาตให้เปิดบริการในส่วนที่พักและห้องอาหารได้ | Samui Times
  • follow us in feedly

ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 2193/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ (COVID-19) (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้ปิดโรงแรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ทุกประเภท และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการที่พักในลักษณะเดียวกัน ทุกแห่ง ยกเว้นโรงแรมที่ทางราชการใช้เป็นโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่พักเพื่อกักกันไว้สังเกตอาการ (Local Quarantine) หรือใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดในทางราชการในการแก้ปัญหาตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งประราชกำหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 ได้กำหนดให้คำสั่งดังกล่าวยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม จนกว่าจะมีข้อกำหรด ประกาศหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป.

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแนวโน้มดีขึ้น โดยไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 14 วันแล้ว แลพเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงต์ชีวิตในสถานการ์ดังกล่าวได้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (7) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ​2558 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 7 ( 1) และข้อ 12 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี/ผู้กำกับการบริหารราชกรในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 22563 จึงมีคำสั่งดังนี้.

ข้อ 1 ให้โรงแรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.​2547 ทุกประเภท และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการที่พักลักษณะเดียวกันทุกแห่ง เปิดให้บริการเฉพาะการให้บริการห้องพักและห้องอาหารหรือร้านอาหาร โดยให้ปิดการบริการห้องประชุม สระว่ายน้ำ ฟิตเนส สปาและแผนกนวดเพื่อสุขภาพหรือนวดแผนโบราณ และให้ถือปฏิบัติภายในเงือนไขการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ดังนี้.

1.1 ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ

1.2 ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรืหน้ากากผ้า ตลอดเวลา

1.3 ให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าพักในบัตรทะเบียนผู้เข้าพักในโรงแรม (ร.ร. 3) และทะเบียนผู้พักในโรงแรม (ร.
ร. 4) ทุกรายอย่างเคร่งครัด.

1.4 ให้มีการเว้นระยะห้างผู้รับบริการอย่างน้อย 1 เมตร

1.5 ให้ทำความสะอาดบริเวณจุดบริการและพื้นผิวสัมผัสทุก 2 ชั่วโมง และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

ข้อ 2 สำหรับร้านอาหารภายในโรงแรมให้ถือปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขการห้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ดังนี้.

2.1 ห้ามมิให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

2.2 ห้ามจัดให้มีการบริการอาหารในรูปแบบอาการบุฟเฟ่ต์

2.3 ให้มีจุดบริการล้างมืด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ

2.4 ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ได้แก่ พื้นโต๊ะ เก้าอี้ ทั้งก่อน และหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

2.5 ให้ผู้ประกอบการ พนักงานและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

2.6 ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อย 1 เมตร

2.7 ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และให้จัดระบบการถ่ายเทอากาศอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

รับข่าวสารเกาะสมุยบน Facebook.
  • กรณีรวม: 3261
  • กรณีที่ใช้งานอยู่: 98
  • กู้คืน: 3105
  • การเสียชีวิต: 58
  • อัปเดตล่าสุด: 23-07-2020 ที่ 04:12
เตรียมเที่ยวหัวหิน! โรงแรมรีสอร์ทกลับมาเปิดให้บริการแล้ว | Samui Times
การท่องเที่ยว2 years ago

เตรียมเที่ยวหัวหิน! โรงแรมรีสอร์ทกลับมาเปิดให้บริการแล้ว

ล่าสุดไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต | Samui Times
ข่าวโควิด-192 years ago

ล่าสุดไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

บขส.เตรียมเปิด 7 เส้นทางเดินรถ อีสาน-เหนือ ส่วนภาคใต้ เริ่ม 1 มิถุนายนนี้ | Samui Times
การขนส่ง2 years ago

บขส.เตรียมเปิด 7 เส้นทางเดินรถ อีสาน-เหนือ ส่วนภาคใต้ เริ่ม 1 มิถุนายนนี้

ไมโครซอฟท์ ชี้เทรนด์การทำงานยุคหลังโควิด | Samui Times
ข่าวไทย2 years ago

ไมโครซอฟท์ ชี้เทรนด์การทำงานยุคหลังโควิด

เชลล์มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมรับ New Normal หลังโควิด-19 | Samui Times
ข่าวไทย2 years ago

เชลล์มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมรับ New Normal หลังโควิด-19

กรมอุตุฯเตือน ผลพวงไซโคลน “อำพัน” เตรียมรับมือฝนตกหนัก หลายพื้นที่ | Samui Times
กรมอุตุฯ2 years ago

กรมอุตุฯเตือน ผลพวงไซโคลน “อำพัน” เตรียมรับมือฝนตกหนัก หลายพื้นที่

สุราษฯสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่ม น้ำตก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปิดต่อ | Samui Times
ข่าวภาคใต้2 years ago

สุราษฯสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่ม น้ำตก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปิดต่อ

บางกอกแอร์เวย์สเตรียมเปิดเส้นทางบินภายในประเทศเพิ่ม ที่ไหนบ้าง | Samui Times
การท่องเที่ยว2 years ago

บางกอกแอร์เวย์สเตรียมเปิดเส้นทางบินภายในประเทศเพิ่ม ที่ไหนบ้าง

แม่ไม่ปลื้มเรียนออนไลน์ พร้อมแจงเหตุผล 5 ข้อ | Samui Times
ข่าวโควิด-192 years ago

แม่ไม่ปลื้มเรียนออนไลน์ พร้อมแจงเหตุผล 5 ข้อ

ลาซาด้าดึงไลฟ์สตรีมหนุนศูนย์บริบาลช้าง Elephant Nature Park ช่วยช้างไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 | Samui Times
ข่าวไทย2 years ago

ลาซาด้าดึงไลฟ์สตรีมหนุนศูนย์บริบาลช้าง Elephant Nature Park ช่วยช้างไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19

Trending