Connect with us

ข่าวภาคใต้

ภูเก็ตสั่งปิดไซต์ก่อสร้าง ลดความเสี่ยง COVID-19

Samui Times Editor

Published

on

ภูเก็ตสั่งปิดไซต์ก่อสร้าง ลดความเสี่ยง COVID-19 | Samui Times
  • follow us in feedly
ปิดสถานที่และกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19
 เนื่องจากกิจการของสถานประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง การก่อสร้าง หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะเดียวกับการก่อสร้าง ลูกจ้างแรงงานไทยและต่างด้าวจำนวนมาก อาจเป็นปัจจัยหนึ่งในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เนื่องจากการดำเนินงานก่อสร้างต้องเคลื่อนย้ายแรงงานและลูกจ้างไปยังสถานที่ก่อสร้าง ประกอบกับสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาภูเก็ตได้มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับการมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการติดต่อโรคและการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 7 (1) ประกอบข้อ 2 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2563 จึงออกคำสั่งไว้ ดังนี้
 1. ปิดสถานที่การดำเนินกิจการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง การก่อสร้าง หรือสถานประกอบการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เว้นแต่โครงการเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งโดยได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือโครงการในการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19
2. มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของลูกจ้างแรงงานไทยและต่างด้าวในสถานที่พัก (แคมป์คนงาน) ให้ผู้ประกอบการดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) กำชับลูกจ้าง หรือแรงงานชาวไทยและต่างด้าว ให้ทำความสะอาดสถานที่พักและกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
(2) ให้ผู้ประกอบการจัดหาหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า สบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ให้ลูกจ้างหรือแรงงานให้เพียงพอ
(3) ในการใช้ชีวิตประจำวันให้ลูกจ้างหรือแรงงานออกจากสถานที่พัก (แคมป์คนงาน) ให้น้อยที่สุด และให้รักษาระยะในการนั่งหรือยืนให้ห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละออง
(4) กำชับลูกจ้าง หรือแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
 3. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมกับอำเภอ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดบุคลากรเข้าไปตรวจวัดไข้ลูกจ้างหรือแรงงานทั้งชาวไทยและต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่ หากพบผู้ใดมีอาการซึ่งเข้าข่ายที่ต้อง เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จะต้องถูกส่งไปแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการยังสถานที่ที่จังหวัดกำหนด
อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563
สั่ง ณ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
รับข่าวสารเกาะสมุยบน Facebook.
  • กรณีรวม: 3261
  • กรณีที่ใช้งานอยู่: 98
  • กู้คืน: 3105
  • การเสียชีวิต: 58
  • อัปเดตล่าสุด: 23-07-2020 ที่ 04:12
เตรียมเที่ยวหัวหิน! โรงแรมรีสอร์ทกลับมาเปิดให้บริการแล้ว | Samui Times
การท่องเที่ยว2 years ago

เตรียมเที่ยวหัวหิน! โรงแรมรีสอร์ทกลับมาเปิดให้บริการแล้ว

ล่าสุดไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต | Samui Times
ข่าวโควิด-192 years ago

ล่าสุดไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

บขส.เตรียมเปิด 7 เส้นทางเดินรถ อีสาน-เหนือ ส่วนภาคใต้ เริ่ม 1 มิถุนายนนี้ | Samui Times
การขนส่ง2 years ago

บขส.เตรียมเปิด 7 เส้นทางเดินรถ อีสาน-เหนือ ส่วนภาคใต้ เริ่ม 1 มิถุนายนนี้

ไมโครซอฟท์ ชี้เทรนด์การทำงานยุคหลังโควิด | Samui Times
ข่าวไทย2 years ago

ไมโครซอฟท์ ชี้เทรนด์การทำงานยุคหลังโควิด

เชลล์มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมรับ New Normal หลังโควิด-19 | Samui Times
ข่าวไทย2 years ago

เชลล์มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมรับ New Normal หลังโควิด-19

กรมอุตุฯเตือน ผลพวงไซโคลน “อำพัน” เตรียมรับมือฝนตกหนัก หลายพื้นที่ | Samui Times
กรมอุตุฯ2 years ago

กรมอุตุฯเตือน ผลพวงไซโคลน “อำพัน” เตรียมรับมือฝนตกหนัก หลายพื้นที่

สุราษฯสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่ม น้ำตก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปิดต่อ | Samui Times
ข่าวภาคใต้2 years ago

สุราษฯสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่ม น้ำตก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปิดต่อ

บางกอกแอร์เวย์สเตรียมเปิดเส้นทางบินภายในประเทศเพิ่ม ที่ไหนบ้าง | Samui Times
การท่องเที่ยว2 years ago

บางกอกแอร์เวย์สเตรียมเปิดเส้นทางบินภายในประเทศเพิ่ม ที่ไหนบ้าง

แม่ไม่ปลื้มเรียนออนไลน์ พร้อมแจงเหตุผล 5 ข้อ | Samui Times
ข่าวโควิด-192 years ago

แม่ไม่ปลื้มเรียนออนไลน์ พร้อมแจงเหตุผล 5 ข้อ

ลาซาด้าดึงไลฟ์สตรีมหนุนศูนย์บริบาลช้าง Elephant Nature Park ช่วยช้างไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 | Samui Times
ข่าวไทย2 years ago

ลาซาด้าดึงไลฟ์สตรีมหนุนศูนย์บริบาลช้าง Elephant Nature Park ช่วยช้างไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19

Trending