Connect with us

ข่าวไทย

สำรวจมาตรการผ่อนคลายธุรกิจ กิจการต่างๆ มีอะไรบ้าง

Samui Times Editor

Published

on

สำรวจมาตรการผ่อนคลายธุรกิจ กิจการต่างๆ มีอะไรบ้าง | Samui Times
  • follow us in feedly
คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรน่า 2019 (COVID-19)
ตามที่นายกรัฐมลตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และต่อมาได้มีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
เนื่องจากปัจจุบันพบว่าสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ควบคุมได้อย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมลตรีจึงได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพิ่มเติมจากที่ได้ผ่อนคลายไว้แล้วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง จึงได้มีข้อกำหนดออกความตามมาตรา 9 แห่งประราชกำหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ผ่อนคลายปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด โดยพิจารณาผ่อนคลายตามโอกาสเสี่ยงของบุคคล สถานที่และประเภทของกิจกรรมภายใต้เงื่อนไขว่ายังคงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการต่อไปโดยเคร่งครัด. และหากปรากฏว่าจำนวนผู้ติดเชื้อกลับเพิ่มหรือโอกาสเสี่ยงมีมากขึ้น ก็อาจระงับหรือเปลี่ยนแปลงการผ่อนคลายบางส่วนหรือทั้งหมดได้
ดังนั้นเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฑฎร์ธานีเป็นไปตามข้อกำหนดออกความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22(7) และมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี/ผู้กำกับการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดคยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามมติที่ประชุมฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
1.ให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 2728/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 16)
2. ให้สถานที่ดังต่อไปนี้เปิดดำเนินการได้ ภายใต้เงื่อนไขการป้องกันการแพร่ระบาดและดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้
2.1 กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต
ก. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ ให้เปิดดำเนินการได้ แต่ยังคงห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวนี้ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้
1.ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ
2.ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ได้แก่ พื้นโต๊ะ เก้าอี้ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
3.ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกคน
4.ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะระหว่างการเดินอย่างน้อย 1 เมตร
5.ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และให้จัดระบบการถ่ายเทอากาศอย่างเพียงพอ
6.ลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
7.จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
ข.ห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้าทุกประเภท ให้เปิดดำเนินการเพิ่มเติมได้ในส่วนที่เป็นการจำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการให้บริการ รวมทั้งอาหารหรือเครื่องดื่ม (ให้เปิดเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่น) ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผมหรือทำเล็บ ยกเว้นส่วนที่เป็น โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญ สถานที่เล่นสเก็ตหรือเล่นโรลเลอร์เบรดหรือการละเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน คาราโอเกะ สวนสนุก สนุกเกอร์ บิลเลียด ร้านเกมส์ สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย สปา นวดฝ่าเท้า สถาบันกวดวิชา สนามพระเครื่อง ศูนย์ประชุม ห้องประชุมฮอลล์ สถานที่จัดนิทรรศการ
ทั้งนี้ พื้นที่และกิจกรรมที่เปิดดำเนินการได้ให้งดเว้นการจัดการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการดำเนินการอื่นใดที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และให้เปิดดำเนินการระหว่างเวลา 10.00 – 20.00 นาฬิกา โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้
1.ให้มีการคัดกรองอาการผู้ป่วยหรือไข้
2.ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณทางเข้าทุกจุดอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ
3.ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และ ให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
4.ให้เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน และให้บริการเฉพาะลูกค้าที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเท่านั้น
5.ให้จำกัดจำนวนผู้รับบริการตามขนาดพื้นที่อย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อคน
6.ให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
7.กำหนดเส้นทางเข้า – ออก ให้ชัดเจนและเหมาะสม
8.ให้จัดให้มีการเว้นระยะนั่งหรือยืนห่าง และเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและชำระสินค้าอย่างน้อย 1 เมตร
9.สำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่ม ในขั้นต้นให้เปิดเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่น ทั้งนี้ การเปิดให้บริการโดยให้นั่งทานที่ร้านสามารถกระทำได้ โดยให้เป็นไปตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งต้องได้รับการจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการ
ค.ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ ที่กำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้
1.ให้มีการคัดกรองอาการผู้ป่วยหรือไข้
2.ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณทางเข้าทุกจุดอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ
3.ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
4.ให้ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน
5.ให้เว้นระยะห่างของแผง หรือระยะนั่ง หรือระยะยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
6.ให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
7.ให้จัดระบบการถ่ายเทอากาศที่ดีและเพียงพอ
8.ไม่อนุญาตการให้มีบริการเครื่องเล่นสำหรับเด็ก
ง.สถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาระพึ่งพึงให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด
จ.การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ซึ่งเมื่อรวมคณะทำงานหน้าฉากและทุกแผนกแล้วต้องมีจำนวนไม่เกินห้าสิบคน และต้องไม่มีผู้ชมเข้าร่วมรายการ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด
ฉ.ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะกรณีจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และเป็นการประชุมคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือการประชุม การอบรม การสัมมนา ซึ่งผู้เข้าร่วมมาจากหน่วยงานเดียวกันเพื่อความสะดวกในการจัดทำทะเบียนประวัติผู้เข้าร่วมฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้
1.ให้มีการคัดกรองอาการผู้ป่วยหรือไข้
2.ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณทางเข้าทุกจุดอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ
3.ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
4.ให้ผู้เข้าร่วมประชุม สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน
5.ให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด ทั้งพื้นที่รอเข้างาน จุดคัดกรอง สถานที่ลงทะเบียน จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
6.กำหนดเส้นทางเข้า – ออก ให้ชัดเจนและเหมาะสม
7.ให้จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่งรวมถึงระยะห่างระหว่างทางเดิน อย่างน้อย 1.5 เมตร และกรณีที่นั่งเต็ม งดเสริมเก้าอี้หรือยืนร่วมประชุม
8.ห้ามให้มีการจัดแสดงสินค้า นิทรรศการ จัดงานเลี้ยง อีเว้นท์ในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม
9.การกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละสถานที่ ตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป ให้เป็นไปตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งต้องได้รับการจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 200 คน
2.1 กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ
ก.คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม และร้านทำเล็บ ทั้งที่อยู่ในและนอกห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะการเสริมความงามเรือนร่างและผิวพรรณ ไม่รวมถึงการเสริมความงามบริเวณใบหน้า โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยเคร่งครัด ดังนี้
1.ให้มีการคัดกรองอาการผู้ป่วยหรือไข้
2.ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณทางเข้าทุกจุดอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ
3.ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
4.ให้เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน และให้บริการเฉพาะลูกค้าที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเท่านั้น
5.ให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการ โดยให้รักษาระยะห่างของเก้าอี้หรือที่นั่งไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
ข.สถานออกกำลังกายฟิตเนสที่มิได้ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะส่วนที่เป็นการเล่นโยคะหรือฟรีเวท โดยงดเว้นการใช้เครื่องเล่น เครื่องลู่วิ่ง จักรยานปั่น หรือการเล่นแบบรวมกลุ่ม โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้
1.ให้มีการคัดกรองอาการผู้ป่วยหรือไข้
2.ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณทางเข้าอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ
3.ทำความสะอาดพื้น ห้องสุขา ก่อนและหลังการให้บริการ สำหรับพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เครื่องเล่น อุปกรณ์ และห้องอาบน้ำ ทำความสะอาดทั้งก่อนและหลังการใช้บริการทุกครั้ง และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
4.ให้เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน
5.ให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการ และให้รักษาระยะนั่งหรือยืน ระยะห่างระหว่างเครื่องออกกำลังกาย/อุปกรณ์ อย่างน้อย 2 เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างออกกำลังกาย
6.ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่
ค.สถานที่หรือสนามออกกำลังกายในร่ม เฉพาะกีฬาประเภทที่ตามกติกาสากลที่มิได้มีการปะทะกันระหว่างผู้เล่นและต้องไม่มีผู้ชมการแข่งขัน หากเล่นเป็นทีม ให้มีผู้เล่นได้ฝั่งละไม่เกินสามคน ได้แก่ แบดมินตัน ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส สควอช ยิมนาสติก ฟันดาบ และปีนผา โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้
1.ให้มีการคัดกรองอาการผู้ป่วยหรือไข้
2.ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณทางเข้าอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ
3.ให้เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน
4.ทำความสะอาดพื้น ห้องสุขา ก่อนและหลังการให้บริการ สำหรับพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เครื่องเล่น อุปกรณ์ และห้องอาบน้ำ ทำความสะอาดทั้งก่อนและหลังการใช้บริการทุกครั้ง และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
5.ให้รักษาระยะนั่งหรือยืน ระยะห่างระหว่างเครื่องออกกำลังกาย/อุปกรณ์ อย่างน้อย 2 เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างออกกำลังกาย
6.ให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการ มิให้แออัด และจำกัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน
7.ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่
ง.สระว่ายน้ำสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้
1.ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณทางเข้าอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ
2.ให้เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน ก่อนและหลังใช้บริการว่ายน้ำ
3.ให้มีมาตรการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และจำกัดเวลาใช้บริการไม่เกิน 1 ชั่วโมง
4.ให้ดูแลเรื่องการทำความสะอาดบริเวณสระน้ำ ห้องอาบน้ำ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ การรักษาคุณภาพน้ำและระบบการถ่ายเทของน้ำในสระ ตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ
5.ให้เว้นระยะห่างระหว่างกัน ขณะอยู่ในสระว่ายน้ำอย่างน้อย 2 เมตร โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ทั้งนี้ให้งดบริการในส่วนการอบตัวอบไอน้ำ
จ.สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ และหอศิลป์ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้
1.ให้มีการคัดกรองอาการผู้ป่วยหรือไข้
2.ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณทางเข้าอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ
3.ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ โดยเฉพาะห้องสุขา พาหนะที่ให้บริการในพื้นที่ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
4.ให้เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน
5.ให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการ โดยให้รักษาระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
3. การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ ให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ตามข้อ 2.1 และ 2.2 มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งดำเนินการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามคำแนะนำ เงื่อนไข และเงื่อนเวลาตามที่ทางราชการกำหนด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบ แนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย รวมทั้งเสนอให้ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สั่งปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราว เฉพาะราย
4.ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้
1.สถานบริการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 ทุกแห่ง
2.สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ได้แก่ สถานบันเทิง ผับ บาร์ ร้านคาราโอเกะ และสถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือให้บริการ โดยจัดให้มีดนตรี ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเพลงหรือการแสดงดนตรี หรือมีการจัดแสงหรือเสียง หรือการจัดแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ทุกแห่ง
3.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อสุขภาพ/นวดแผนโบราณ/แผนไทย และกิจการสปา อบไอน้ำ อบสมุนไพร ทุกแห่ง
4.โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ทุกแห่ง
5.สนามชนไก่ สนามซ้อมประลองไก่ กัดปลา ประลองโค ชนโค ชนกระบือ ทุกแห่ง
6.ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต ทุกแห่ง
7.สถานที่เล่นตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญ ทุกแห่ง
8.สนามมวย สนามซ้อมมวย โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม) ทุกแห่ง
9.สวนสนุก สวนน้ำ เครื่องเล่นเด็ก สนามเด็กเล่น ทุกแห่ง
10.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกสังกัด และโรงเรียนตาดีกาประจำมัสยิด ทุกแห่ง
11.สถานที่รับเลี้ยงเด็กเล็ก และสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาระพึ่งพิงระหว่างวัน ทุกแห่ง
ก.สำหรับสถานที่บริบาลดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาระพึ่งพิง รวมถึงสถานที่พำนักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุโดยมีการพักค้างคืน ให้เปิดบริการต่อไปได้แต่ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
ข.ในกรณีที่จะรับผู้สูงอายุเข้าสู่การดูแลในสถานดูแลผู้สูงอายุเพิ่มเติม จะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
12.โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด ทุกแห่ง
13.สถานที่สักตามร่างกาย/เจาะผิวหนังหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย สักคิ้ว ทุกแห่ง
14.สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก ทุกแห่ง
15.สวนสัตว์ ทุกแห่ง
16.สถานที่เล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบรดหรือการละเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ทุกแห่ง
17.สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ ทุกแห่ง
18.ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา
19.โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ผ่อนผันให้ใช้อาคารสถานที่เฉพาะที่ดำเนินการในลักษณะของการให้ความช่วยเหลือ การสงเคราะห์ อุปถัมภ์หรืออุปการะเด็กกำพร้าที่ประสบปัญหาครอบครัว เด็กยากไร้ หรือด้อยโอกาส และอาจเป็นกลุ่มเสี่ยงได้หากปล่อยให้เด็กอาศัยในสถานที่พักอาศัยของตนหรือที่อื่น หรือเป็นการใช้อาคารสถานที่ดังกล่าวเพื่อการทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์สาธารณะตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอนุญาต แต่ยังคงงดเว้นการใช้อาคารสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ หรือการฝึกอบรม โดยให้เปิดดำเนินการตามที่ต้นสังกัดกำหนด
อนึ่ง การดำเนินการตามคำสั่งนี้เป็นไปตามมาตรา 16 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้เป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 

รับข่าวสารเกาะสมุยบน Facebook.
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

เตรียมเที่ยวหัวหิน! โรงแรมรีสอร์ทกลับมาเปิดให้บริการแล้ว | Samui Times
การท่องเที่ยว2 years ago

เตรียมเที่ยวหัวหิน! โรงแรมรีสอร์ทกลับมาเปิดให้บริการแล้ว

ล่าสุดไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต | Samui Times
ข่าวโควิด-192 years ago

ล่าสุดไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

บขส.เตรียมเปิด 7 เส้นทางเดินรถ อีสาน-เหนือ ส่วนภาคใต้ เริ่ม 1 มิถุนายนนี้ | Samui Times
การขนส่ง2 years ago

บขส.เตรียมเปิด 7 เส้นทางเดินรถ อีสาน-เหนือ ส่วนภาคใต้ เริ่ม 1 มิถุนายนนี้

ไมโครซอฟท์ ชี้เทรนด์การทำงานยุคหลังโควิด | Samui Times
ข่าวไทย2 years ago

ไมโครซอฟท์ ชี้เทรนด์การทำงานยุคหลังโควิด

เชลล์มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมรับ New Normal หลังโควิด-19 | Samui Times
ข่าวไทย2 years ago

เชลล์มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมรับ New Normal หลังโควิด-19

กรมอุตุฯเตือน ผลพวงไซโคลน “อำพัน” เตรียมรับมือฝนตกหนัก หลายพื้นที่ | Samui Times
กรมอุตุฯ2 years ago

กรมอุตุฯเตือน ผลพวงไซโคลน “อำพัน” เตรียมรับมือฝนตกหนัก หลายพื้นที่

สุราษฯสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่ม น้ำตก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปิดต่อ | Samui Times
ข่าวภาคใต้2 years ago

สุราษฯสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่ม น้ำตก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปิดต่อ

บางกอกแอร์เวย์สเตรียมเปิดเส้นทางบินภายในประเทศเพิ่ม ที่ไหนบ้าง | Samui Times
การท่องเที่ยว2 years ago

บางกอกแอร์เวย์สเตรียมเปิดเส้นทางบินภายในประเทศเพิ่ม ที่ไหนบ้าง

แม่ไม่ปลื้มเรียนออนไลน์ พร้อมแจงเหตุผล 5 ข้อ | Samui Times
ข่าวโควิด-192 years ago

แม่ไม่ปลื้มเรียนออนไลน์ พร้อมแจงเหตุผล 5 ข้อ

ลาซาด้าดึงไลฟ์สตรีมหนุนศูนย์บริบาลช้าง Elephant Nature Park ช่วยช้างไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 | Samui Times
ข่าวไทย2 years ago

ลาซาด้าดึงไลฟ์สตรีมหนุนศูนย์บริบาลช้าง Elephant Nature Park ช่วยช้างไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19

Trending